**************************

 

INFORMACJE O PROJEKCIE


Priorytet IX.

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Działanie 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 

Poddziałanie 9.1.2.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Tytuł projektu:

W przyszłość bez obaw

 

Okres realizacji projektu:

01.10.2012r. - 31.07.2013r.

 

Projektodawca:

Gmina Łomża

Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży

 

Cel główny projektu:

Wzrost opanowania kompetencji kluczowych u uczniów klasa II i III Publicznego Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży

 

 

Wsparciem zostanie objęta grupa 111 uczniów klas II i III gimnazjum.

 

W ramach projektu realizowane są zajęcia:

  • przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego - 24 uczniów,
  • koła humanistycznego - 10 uczniów,
  • koła matematyczno - przyrodniczego - 10 uczniów,
  • terapii pedagogicznej - 30 uczniów,
  • zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego i matematyki - 32 uczniów,
  • indywidualne zajęcia rewalidacyjne - 5 uczniów.

Uczniowie są objeci dodatkową opieką psychologa.

 

Zajęcia obejmują dodatkowe wyjazdy na spektakl, do Centrum Nauki Kopernika oraz do Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

**********************